ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 311
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 288
รายชื่อชุมนุม ม.ปลาย ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 1032
รายชื่อชุมนุม ม.ต้น ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.55 KB 1597
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 412
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 252
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 203
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 379
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 2003
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 719
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 1199
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 149
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 121
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 146
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 121
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 164
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 153
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 133
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 135
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 498
ตารางเรียน 1/2562
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 1811
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 2843
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 3693
ตารางเรียนนักเรียน ม.3 1741
ตารางเรียนนักเรียน ม.2 1527
ตารางเรียนนักเรียน ม.1 2015
ตารางสอนครู 1/2562
ตารางสอนครู EP 204
ตารางสอนครู แนะแนว 194
ตารางสอนครู พลศึกษา 202
ตารางสอนครู ศิลปะศึกษา 210
ตารางสอนครู การงานอาชีพฯ 243
ตารางสอนครู ภาษาต่างประเทศ 405
ตารางสอนครู วิทยาศาสตร์ 539
ตารางสอนครู สังคมศึกษา 402
ตารางสอนครู คณิตศาสตร์ 393
ตารางสอนครู ภาษาไทย 306
รายงานการพัฒนาตนเอง
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 93
ตารางสอนครู 2/62 New
ตารางสอนครูภาษาไทย 118
ตารางสอนครูคณิตศาสตร์ 101
ตารางสอนครูวิทยาศาสตร์ 141
ตารางสอนครูสังคมศึกษา 121
ตารางสอนครูภาษาต่างประเทศ 128
ตารางสอนครูการงานอาชีพฯ 69
ตารางสอนครูศิลปะ 43
ตารางสอนครูสุขศึกษา-พละ 45
ตารางสอนครูแนะแนว 37
ตารางสอนครู EP 44
ตารางเรียน 2/62 New
ตารางเรียน ม.1 435
ตารางเรียน ม.2 354
ตารางเรียน ม.3 337
ตารางเรียน ม.4 623
ตารางเรียน ม.5 677
ตารางเรียน ม.6 345