ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 170
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 176
รายชื่อชุมนุม ม.ปลาย ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 890
รายชื่อชุมนุม ม.ต้น ปี2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.55 KB 1400
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 358
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 219
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 173
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 351
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 1907
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 661
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 1123
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 117
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 88
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 121
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 102
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 131
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 126
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 110
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 111
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 357
ตารางเรียน 1/2562
ตารางเรียนนักเรียน ม.6 1412
ตารางเรียนนักเรียน ม.5 2278
ตารางเรียนนักเรียน ม.4 3151
ตารางเรียนนักเรียน ม.3 1290
ตารางเรียนนักเรียน ม.2 1107
ตารางเรียนนักเรียน ม.1 1588
ตารางสอนครู 1/2562
ตารางสอนครู EP 136
ตารางสอนครู แนะแนว 145
ตารางสอนครู พลศึกษา 149
ตารางสอนครู ศิลปะศึกษา 155
ตารางสอนครู การงานอาชีพฯ 163
ตารางสอนครู ภาษาต่างประเทศ 266
ตารางสอนครู วิทยาศาสตร์ 348
ตารางสอนครู สังคมศึกษา 305
ตารางสอนครู คณิตศาสตร์ 272
ตารางสอนครู ภาษาไทย 219
รายงานการพัฒนาตนเอง
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 39