จดหมายข่าว
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2565 (2/65)
1_ การประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
2_พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3_การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
4_การเข้าร่วมกิจรรมโครงการ 9 เตรียมน้อม เตรียมความพร้อม เติมความรู้ สู่มหาวิทยาลัย 65
5_การสอบธรรมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ประจำปีการศึกษา 2565
6_การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7_การเข้าร่วมประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 3/2565

8_การเข้ารับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดกาศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2565
9_การจัดแข่งขันกีฬาภายใน “เฟื่องฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2565
10_ผู้อำนวยการประภาส พริพลเข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ และกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

11_การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อตกลงพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)"
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 218 ครั้ง