ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางรจนา โพศรี
ตำแหน่ง : พัสดุ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0840019372
อีเมล์ : rotjana_r@hotmail.com
ที่อยู่ :
61/3 ถนนการญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2551 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เจ้าหน้าที่พัสดุ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล