ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3592701
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พ.ค 2548 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีไม่มีอบายมุข
2 ครูดีในดวงใจ
3 หนึ่งแสนครูดี
4 News Reading
5 บทนำ
6 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7 บทคัดย่อ (ไทย)
8 บทคัดย่อ (ENG)