ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6909893
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี กศ.บ.
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รับราชการ 30 ม.ค2530
24 ธ.ค 2547 ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีในดวงใจ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2550
2 หนึ่งแสนครูดี ปี2555
3 การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (Introduce yourself )