ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0954463692
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
คบ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รับราชการ 8 ก.ย 2538
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
2 การอ่านออกเสียงสระภาษาอังกฤษเบื้องต้น