ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาและการแนะแนว
เบอร์โทรศัพท์ : 0897925570
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
กศ.ม ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รับราชการ 9 พ.ค 2526
ต.ค2545 ครูชำนาญการพิเศษ
หนึ่งแสนครูดีเด่นของสหวิทยาเขต2560
หนึ่งแสนครูดีเด่นของสหวิทยาเขตปีการศึกษา2560
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล