ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุนี แต้พันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ธุรกิจศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0632736411
อีเมล์ : sunee@ntun.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 ปริญญาตรี/ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ธุรกิจศึกษ่า
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526-2532 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ครู
2532-2535 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพฯ ครู
2535-ปัจจุบัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล