ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางยุวธิดา อรุณพูลทรัพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0870415546
อีเมล์ : meme5546@windowslive.com
ที่อยู่ :
44 ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 แยก 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล