ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางพานทอง สุวรรณทอง
ฝ่ายสนันสนุน

นางสาวเขมจิรา แซ่ตั้ง
ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ
ฝ่ายสนันสนุน

นายณัฐพล คงชื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวดรุณลักษณ์ ไสรรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวโนร์ฮีดาย สะมะแอน
ครูผู้ช่วย