ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเผดิม สุวรรณโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า และผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา สันติพัฒนาชัย
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2535 -2540
ชื่อ-นามสกุล : นางภรภัทร(วิลาวัณย์) สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2540 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศัลย์ โกมุทพงศ์
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2545 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2549 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ
ตำแหน่ง : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล พาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส พริพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน