คณะผู้บริหาร

นายประภาส พริพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภิชา นิลวัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป