ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศศิประภา โพธิ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาจีน
เบอร์โทรศัพท์ : 0951283609
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) การสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา
ฺBeijing Union University
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560-2562 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร ครูอัตราจ้างภาษาจีน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล