ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0624428953
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2556 ปริญญาโท ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รับราชการ 21 ธ.ค 2536
26 มี.ค.2553 ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี ปี2555