ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ มีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่ออาจารย์ : นายประภาส พริพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,11:40  อ่าน 13659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสู่ความเป็นเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นายประภาส พริพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,11:35  อ่าน 3285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google Classroom เรื่องออกแบบโลโก้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่ออาจารย์ : นายจิรายุ ทองดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2565,12:37  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google Classroom เรื่องออกแบบโลโก้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่ออาจารย์ : นายจิรายุ ทองดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2565,12:34  อ่าน 152 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาออกแบบเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,23:07  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียน Classroom
ชื่ออาจารย์ : นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,23:32  อ่าน 424 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนวิชาพลศึกษา (ศิลปะแม่ไม้มวยไทย) ม.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวิตรา คล้ายอยู่
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,14:23  อ่าน 1269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี2556
ชื่ออาจารย์ : นางศิริรุ่ง เตียงนิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2561,14:20  อ่าน 900 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี2555
ชื่ออาจารย์ : นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2561,14:16  อ่าน 818 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2550
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2561,14:09  อ่าน 787 ครั้ง
รายละเอียด..