ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่ตั้ง 248/89  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. 0-2372-0228 โทรสาร   0-2373-0664 website : www.ntun.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
 

         ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อกำเนิดขึ้นในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งในปีพุทธศักราช 2535 คือ วาระเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยกรมสามัญศึกษามีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (72 ห้องเรียน) จำนวน 9 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล    เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
            ด้วยการติดต่อประสานงานของคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คุณขนิษฐา หาญอุตสาหะ ศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและ คุณชูเกียรติ ลิ่มอรุณ ผู้จัดการหมู่บ้านสัมมากร ได้ติดต่อประสานงานกับ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อดีตอธิบดี กรมสามัญศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินจนเป็นที่พอใจ กรมสามัญศึกษาได้รับพระราชทานที่ดินจำนวน 14 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา ในหมู่บ้านสัมมากร อันเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 โดยนายเผดิม  สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา  ให้ดำเนินการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 219861 เล่มที่ 2147 อันเป็นที่ดินในบริเวณหมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ (ปัจจุบันเป็นเขตสะพานสูง) กรุงเทพมหานคร และกรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง
            กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2535 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2” ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งที่ 1724/2535 สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2535 ให้นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๒ อีกหน้าที่หนึ่ง พร้อมได้จัดสรรงบประมาณปี 2535 ผูกพันปีงบประมาณ 2536 และปีงบประมาณ 2537 จำนวน 96 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ เป็นตึก 7 ชั้น มี 104 ห้องเรียน พร้อมทั้งห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ประจำห้อง อาคารอเนกประสงค์สูง 3 ชั้น พร้อมห้องประชุม สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามบาสเกตบอล
        ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนพี่เลี้ยง โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครผู้เรียนรุ่น 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 472 คน และดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา โดยอาศัยอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์บางส่วนของโรงเรียนพี่ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า) การบริหารการเรียนการสอน และการบริหารงานบุคคล โดยการนำของผู้อำนวยการเผดิม สุวรรณโพธิ์ และด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าซึ่งได้ร่วมใจกันก่อตั้งเป็นคณะกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียน
         วันที่ 10 สิงหาคม 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ” จึงให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 เป็น “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า”