ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อกำเนิดในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ คือวาระเฉลิมฉลอง ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่๙) โดยกรมสามัญศึกษา มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ (๗๒ห้องเรียน) จำนวน ๙ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

ด้วยการติดต่อประสานงานของคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คุณขนิษฐา หาญอุตสาหะ ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คุณชูเกียรติ ลิ่มอรุณ   ผู้จัดการหมู่บ้านสัมมากรได้ติดต่อประสานงานกับ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินจนเป็นที่พอใจ กรมสามัญศึกษาได้รับพระราชทานที่ดิน จำนวน ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา ในหมู่บ้านสัมมากร อันเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ โดยนายเผดิม สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ดำเนินการทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน อันเป็นที่ดินในบริเวณหมู่บ้านสัมมากร