ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

วิสัยทัศน์      เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการแบบมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและความเป็นเลิศตามศักยภาพ สู่สังคมยุคใหม่และเวทีโลก


พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น  
    ตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันสู่เวทีโลก
4. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายในสังคมยุคใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดระบบและกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายที่หลากหลายอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปรับภูมิทัศน์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   เพื่อให้ผู้เรียนปลอดภัยและมีความสุข
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
10. จัดหา สร้าง และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์
1. มีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
2. ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น ตามศักยภาพ
   มีความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันสู่เวทีโลก
4. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม    
    บนพื้นฐานความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลาย    
    ในสังคมยุคใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. มีการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายที่หลากหลายอย่างยั่งยืน
7. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
8. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดภัย
   และมีความสุข
9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
10. มีการจัดหา สร้าง และหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียน      การสอนตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและภาคีเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 7 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

อัตลักษณ์ของผู้เรียน    ความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนวิชาการ

ปรัชญาของโรงเรียน     ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

ปณิธานของโรงเรียน     สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นผู้นำที่ดีของสังคม

คติพจน์ของโรงเรียน     ความดีไม่ดับสูญ

สถานที่ตั้ง                      ๒๔๘/๘๙  หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง ๑๑๒
                                    ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
                                    กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๔๐  โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๒-๐๒๒๘


อักษรย่อ                        น.ต.อ.น.

วันสถาปนาโรงเรียน      ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๕

พื้นที่ ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระมหาราชทรงครุฑ ภปร.
 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน พระเกี้ยว
 

ตราประจำโรงเรียน มงกุฎขัตติยราชนารี ประดับพระนามาภิไธยย่อ สก.
 

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ชมพู
 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖