ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

สถานที่ตั้ง              ๒๔๘/๘๙  หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง ๑๑๒

ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐  

โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๒-๐๒๒๘

อักษรย่อ น.ต.อ.น.

วันสถาปนาโรงเรียน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๕

พื้นที่ ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระมหาราชทรงครุฑ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน พระเกี้ยว

ตราประจำโรงเรียน มงกุฎขัตติยราชนารี ประดับพระนามาภิไธยย่อ สก.

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ชมพู

ปรัชญาโรงเรียน  ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม (คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์)

คติพจน์ของโรงเรียน ความดีไม่ดับสูญ (ผู้อำนวยการเผดิม สุวรรณโพธิ์ มอบให้)

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖