หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายดังนี้
 
๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓)
       ๑.๑  ห้องเรียนพิเศษ English Program
       ๑.๒  ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
       ๑.๓  ห้องเรียนปกติ 
 
๒.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖)
      ๒.๑  ห้องเรียนพิเศษ English Program
      ๒.๒  ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
      ๒.๓  ห้องเรียนปกติ
               - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
               - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
               - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
               - แผนการการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
               - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส/เกาหลี
               - แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ศิลปะ

งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน