ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
    อาคารเรียนที่แบบพิเศษ ๗ ชั้น จำนวน หลัง
อาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น จำนวน หลัง
บ้านพักนักการภารโรง จำนวน หลัง
หอพระประจำโรงเรียน จำนวน หลัง
สนามฟุตบอล จำนวน หลัง
สนามวอลเลย์บอล จำนวน สนาม
สนามบาสเกตบอล จำนวน สนาม
อาคารพลานามัย จำนวน หลัง
อาคารปฏิบัติงานหมวดเกษตรกรรม ๑ชั้น จำนวน หลัง
สนามเปตอง จำนวน สนาม