ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
>1-2564 ตารางสอนครู 134043
>1-2564 ตารางเรียนนักเรียน 136255
>ตารางเรียนนักเรียน 2-2563 133440
>ตารางสอนสำหรับครู 2-2563 133195
รายงานผลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 133144
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1/2563 133010
>ตารางเรียนนักเรียน และช่องทางการติดต่อครู ภาคเรียนที่1/2563 133112
>บทคัดย่อวิจัย 132941
>แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 132819
>แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 132909
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 132922
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 133081
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 132842
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 133097
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 132956
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 132835
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 132677
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 133459
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 133071
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 133055
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 132834
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 136177
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะครู 132907
>รวมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 133169
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.46 KB 132742
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แผนผังการจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.45 KB 47761
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.39 KB 47766
ใบแจ้งซ่อม แจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 132966
ใบแจ้งซ่อม แจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.46 KB 133023
เอกสารหมายเลข งป.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.67 KB 132993
เอกสารหมายเลข งป.9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.33 KB 132788
เอกสารหมายเลข งป.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.97 KB 132770
เอกสารหมายเลข งป.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.37 KB 132846
เอกสารหมายเลข งป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.81 KB 132870
เอกสารหมายเลข งป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.48 KB 132946
เอกสารหมายเลข งป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.1 KB 132847
เอกสารหมายเลข งป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.83 KB 132857
เอกสารหมายเลข งป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.12 KB 132882
เอกสารหมายเลข งป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.36 KB 132943
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 198.92 KB 132997
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.03 KB 132887
ใบตัดแผนเงินอุดหนุน รายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.63 KB 133008
ใบตัดแผนเงินอุดหนุน รายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 132937
ใบตัดแผนเงินสมาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.51 KB 133085
ใบตัดแผนเงินสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 53.27 KB 132724
แบบฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน รายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.41 KB 132902
แบบฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน รายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 63.92 KB 132903
แบบฟอร์มโครงการเงินสมาคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.46 KB 132829
แบบฟอร์มโครงการเงินสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 562.88 KB 132941
บันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.05 KB 132866
บันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 62.93 KB 132721
แบบฟอร์ม ใบรับครุภัณฑ์เพื่อซ่อม ออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.39 KB 132647
แบบฟอร์ม ใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ ออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.57 KB 133040
แบบฟอร์ม ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงานย่อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 132666
แบบฟอร์ม ใบคืนวัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.99 KB 132993
แบบฟอร์ม ใบคืนครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.67 KB 132716
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 132949
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 132861
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 132855
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รูปแบบหนังสือประกาศ (ตัวอย่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.28 KB 41522
รูปแบบหนังสือสั่งการ-คำสั่ง (ตัวอย่าง กลุ่มบริหารทั่วไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.43 KB 41530
รูปแบบหนังสือภายใน (ตัวอย่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.72 KB 41529
รูปแบบหนังสือภายนอก (ตัวอย่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.91 KB 41526
รูปแบบหนังสือประกาศ (แม่แบบ) Word Document ขนาดไฟล์ 76.97 KB 43074
รูปแบบหนังสือสั่งการ-คำสั่ง (แม่แบบ กลุ่มบริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 80.76 KB 43079
รูปแบบหนังสือภายใน (แม่แบบ) Word Document ขนาดไฟล์ 29.79 KB 43100
รูปแบบหนังสือภายนอก (แม่แบบ) Word Document ขนาดไฟล์ 67.69 KB 43081
บท 15 ทำบัตรประจำตัวครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.07 KB 132874
บท 14 ขอยืมวัสดุอุปกรณ์โรงอาหาร(โภชนาการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.87 KB 132761
บท 13 แบบขอความอนุเคราะห์ที่พักราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 132662
บท 12 แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 132781
บท 11 แบบขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม (กรณีเช่าสถานที่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.95 KB 132939
บท 10 แบบแจ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.02 KB 132976
บท 9 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 132695
บท 8 แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ – อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.81 KB 132737
บท 7 แบบขอรับงานสวัสดิการครู (กรณีเจ็บป่วย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 132867
บท 6 แบบขอรับงานสวัสดิการครู (จัดเลี้ยง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.88 KB 132761
บท 5 แบบฟอร์มขอตัดป้ายข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.56 KB 132714
บท 4 แบบฟอร์มขอเบิกค่ายานพาหนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.77 KB 132738
บท 3 แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ(หนัา-หลัง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.32 KB 132936
บท 2 แบบขอรับบริการงานโสตทัศนศึกษาอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.64 KB 132727
บท 1 แบบแจ้งซ่อมแซม (หน้า-หลัง)​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.91 KB 132671