ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
>1-2564 ตารางสอนครู 147934
>1-2564 ตารางเรียนนักเรียน 150708
>ตารางเรียนนักเรียน 2-2563 147256
>ตารางสอนสำหรับครู 2-2563 146927
รายงานผลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 146856
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1/2563 146739
>ตารางเรียนนักเรียน และช่องทางการติดต่อครู ภาคเรียนที่1/2563 146837
>บทคัดย่อวิจัย 146649
>แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 146531
>แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 146626
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 146638
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 146791
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 146552
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 146848
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 146664
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 146538
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 146380
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 147271
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 146775
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 146757
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 146538
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 150430
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะครู 146619
>รวมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 146886
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.46 KB 146459
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 96.45 KB 805
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมปีงบประมาณ2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.36 KB 795
แผนผังการจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.45 KB 61463
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.39 KB 61469
ใบแจ้งซ่อม แจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 146665
ใบแจ้งซ่อม แจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.46 KB 146726
เอกสารหมายเลข งป.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.67 KB 146702
เอกสารหมายเลข งป.9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.33 KB 146499
เอกสารหมายเลข งป.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.97 KB 146476
เอกสารหมายเลข งป.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.37 KB 146553
เอกสารหมายเลข งป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.81 KB 146573
เอกสารหมายเลข งป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.48 KB 146650
เอกสารหมายเลข งป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.1 KB 146550
เอกสารหมายเลข งป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.83 KB 146560
เอกสารหมายเลข งป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.12 KB 146586
เอกสารหมายเลข งป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.36 KB 146649
ใบตัดแผนเงินอุดหนุน รายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.63 KB 146716
ใบตัดแผนเงินอุดหนุน รายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 146639
ใบตัดแผนเงินสมาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.51 KB 146788
ใบตัดแผนเงินสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 53.27 KB 146425
แบบฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน รายได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.41 KB 146603
แบบฟอร์มโครงการเงินอุดหนุน รายได้ Word Document ขนาดไฟล์ 63.92 KB 146603
แบบฟอร์มโครงการเงินสมาคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.46 KB 146528
แบบฟอร์มโครงการเงินสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 562.88 KB 146640
บันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.05 KB 146567
บันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 62.93 KB 146423
แบบฟอร์ม ใบรับครุภัณฑ์เพื่อซ่อม ออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.39 KB 146348
แบบฟอร์ม ใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ ออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.57 KB 146739
แบบฟอร์ม ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงานย่อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 146371
แบบฟอร์ม ใบคืนวัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.99 KB 146693
แบบฟอร์ม ใบคืนครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.67 KB 146418
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 146655
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 146562
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 146557
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รูปแบบหนังสือประกาศ (ตัวอย่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.28 KB 55225
รูปแบบหนังสือสั่งการ-คำสั่ง (ตัวอย่าง กลุ่มบริหารทั่วไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.43 KB 55235
รูปแบบหนังสือภายใน (ตัวอย่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.72 KB 55230
รูปแบบหนังสือภายนอก (ตัวอย่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.91 KB 55229
รูปแบบหนังสือประกาศ (แม่แบบ) Word Document ขนาดไฟล์ 76.97 KB 56775
รูปแบบหนังสือสั่งการ-คำสั่ง (แม่แบบ กลุ่มบริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 80.76 KB 56782
รูปแบบหนังสือภายใน (แม่แบบ) Word Document ขนาดไฟล์ 29.79 KB 56810
รูปแบบหนังสือภายนอก (แม่แบบ) Word Document ขนาดไฟล์ 67.69 KB 56789
บท 15 ทำบัตรประจำตัวครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.07 KB 146574
บท 14 ขอยืมวัสดุอุปกรณ์โรงอาหาร(โภชนาการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.87 KB 146460
บท 13 แบบขอความอนุเคราะห์ที่พักราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 146361
บท 12 แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 146481
บท 11 แบบขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม (กรณีเช่าสถานที่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.95 KB 146639
บท 10 แบบแจ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.02 KB 146675
บท 9 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 146395
บท 8 แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ – อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.81 KB 146437
บท 7 แบบขอรับงานสวัสดิการครู (กรณีเจ็บป่วย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 146567
บท 6 แบบขอรับงานสวัสดิการครู (จัดเลี้ยง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.88 KB 146460
บท 5 แบบฟอร์มขอตัดป้ายข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.56 KB 146414
บท 4 แบบฟอร์มขอเบิกค่ายานพาหนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.77 KB 146437
บท 3 แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ(หนัา-หลัง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.32 KB 146637
บท 2 แบบขอรับบริการงานโสตทัศนศึกษาอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.64 KB 146426
บท 1 แบบแจ้งซ่อมแซม (หน้า-หลัง)​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.91 KB 146370