ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
>ตารางสอนครู 2-65 917
>ตารางเรียนนักเรียน (2-65) 1509
>1-2564 ตารางสอนครู 148076
>1-2564 ตารางเรียนนักเรียน 151032
>ตารางเรียนนักเรียน 2-2563 147359
>ตารางสอนสำหรับครู 2-2563 146953
รายงานผลการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 146878
>ตารางสอนครู ภาคเรียนที่1/2563 146753
>ตารางเรียนนักเรียน และช่องทางการติดต่อครู ภาคเรียนที่1/2563 146857
>บทคัดย่อวิจัย 146662
>แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่14 พ.ค 62) 146546
>แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา (งานหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค62) 146635
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 146655
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 146799
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 146555
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 146850
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 146674
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 146539
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 146382
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 147274
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 146778
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 146761
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 146540
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 150432
กลุ่มบริหารงานบุคคล
>เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะครู 146626
>รวมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 146898
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.46 KB 146501
กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.82 KB 5
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมปีงบประมาณ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 44.61 KB 2
แบบติดตามงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 9
แบบติดตามงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 1
แบบติดตามงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 1
ใบตัดงบประมาณตามแผน เงินสมาคม 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.69 KB 15
ใบตัดงบประมาณตามแผน เงินสมาคมฯ ปี 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 160.4 KB 11
ใบตัดงบประมาณตามแผน เงินอุดหนุน และรายได้ ปี 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 141.08 KB 23
ใบตัดงบประมาณตามแผน เงินอุดหนุน และรายได้ ปี 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.83 KB 29
แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.3 KB 8
แบบฟอร์โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 2.55 MB 3
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 96.45 KB 815
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมปีงบประมาณ2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.36 KB 801
แผนผังการจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.45 KB 61468
ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.39 KB 61479
ใบแจ้งซ่อม แจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 146672
ใบแจ้งซ่อม แจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.46 KB 146731
เอกสารหมายเลข งป.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.67 KB 146712
เอกสารหมายเลข งป.9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.33 KB 146504
เอกสารหมายเลข งป.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.97 KB 146482
เอกสารหมายเลข งป.7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.37 KB 146560
เอกสารหมายเลข งป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.81 KB 146579
เอกสารหมายเลข งป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.48 KB 146656
เอกสารหมายเลข งป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.1 KB 146555
เอกสารหมายเลข งป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.83 KB 146565
เอกสารหมายเลข งป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.12 KB 146592
เอกสารหมายเลข งป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.36 KB 146659
แบบฟอร์มโครงการเงินสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 562.88 KB 146651
บันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.05 KB 146576
บันทึกข้อความจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ Word Document ขนาดไฟล์ 62.93 KB 146437
แบบฟอร์ม ใบรับครุภัณฑ์เพื่อซ่อม ออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.39 KB 146348
แบบฟอร์ม ใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ ออกนอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.57 KB 146739
แบบฟอร์ม ใบเบิกพัสดุ (วัสดุสำนักงานย่อย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.28 KB 146376
แบบฟอร์ม ใบคืนวัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.99 KB 146696
แบบฟอร์ม ใบคืนครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.67 KB 146425
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 146655
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 146562
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 146560
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รูปแบบหนังสือประกาศ (ตัวอย่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.28 KB 55228
รูปแบบหนังสือสั่งการ-คำสั่ง (ตัวอย่าง กลุ่มบริหารทั่วไป) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.43 KB 55245
รูปแบบหนังสือภายใน (ตัวอย่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.72 KB 55236
รูปแบบหนังสือภายนอก (ตัวอย่าง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.91 KB 55235
รูปแบบหนังสือประกาศ (แม่แบบ) Word Document ขนาดไฟล์ 76.97 KB 56780
รูปแบบหนังสือสั่งการ-คำสั่ง (แม่แบบ กลุ่มบริหารทั่วไป) Word Document ขนาดไฟล์ 80.76 KB 56789
รูปแบบหนังสือภายใน (แม่แบบ) Word Document ขนาดไฟล์ 29.79 KB 56816
รูปแบบหนังสือภายนอก (แม่แบบ) Word Document ขนาดไฟล์ 67.69 KB 56808
บท 15 ทำบัตรประจำตัวครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.07 KB 146577
บท 14 ขอยืมวัสดุอุปกรณ์โรงอาหาร(โภชนาการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.87 KB 146460
บท 13 แบบขอความอนุเคราะห์ที่พักราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.24 KB 146361
บท 12 แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.07 KB 146489
บท 11 แบบขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม (กรณีเช่าสถานที่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.95 KB 146640
บท 10 แบบแจ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.02 KB 146679
บท 9 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.86 KB 146397
บท 8 แบบฟอร์มขอยืมวัสดุ – อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.81 KB 146437
บท 7 แบบขอรับงานสวัสดิการครู (กรณีเจ็บป่วย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.46 KB 146569
บท 6 แบบขอรับงานสวัสดิการครู (จัดเลี้ยง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.88 KB 146461
บท 5 แบบฟอร์มขอตัดป้ายข้อความ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.56 KB 146414
บท 4 แบบฟอร์มขอเบิกค่ายานพาหนะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.77 KB 146439
บท 3 แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ(หนัา-หลัง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.32 KB 146640
บท 2 แบบขอรับบริการงานโสตทัศนศึกษาอาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.64 KB 146427
บท 1 แบบแจ้งซ่อมแซม (หน้า-หลัง)​ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.91 KB 146375