ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่