ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศุภนารี กะไหล่เงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0852740788
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศึกษาศาสตรบัณฑิตเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2562 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จังหวัดปทุมธานี คศ.2
2552-2562 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม จังหวัดปทุมธานี คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล