ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : จิตวิทยาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ : 023720228ต่อ118
อีเมล์ : jirawan@ntun.ac.th
ที่อยู่ :
248/89 หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2552 ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล