คณะผู้บริหาร

นายประภาส พริพล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอภิชา นิลวัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ปฏบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป