เจ้าหน้าที่

นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมาเรียม มูลทรัพย์
งานบุคคล

นางสาวปัทมาวรรณ กานดาสมี
งานบุคคล

นายวิชาญ หนูขำ
สารวัตรนักเรียน

นายชนันท์พัทต์ ทิพย์พิทักษ์
สารวัตรนักเรียน

นางสาวกัลยาทิพย์ สมศักดิ์สุรพล
สารบรรณ

นางสาววนิดา มูลจันทร์
ประชาสัมพันธ์

นางสาวกิติยา พุ่มหิรัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนิจพร หัสเสม
การเงินสมาคม

นางมลธิชา พวงมณี
การเงิน

นางอาริสา จันเทวี
การเงิน

นางสาวรัชฎากร ทรัพย์สมาน
พัสดุ

นางรจนา โพศรี
พัสดุ
เบอร์โทร : 0840019372
อีเมล์ : rotjana_r@hotmail.com

นางธัญญลักษณ์ สมคำ
วิชาการ

สุฑาทิพย์ กะการดี
งานทะเบียน

นางวิภา ดีนสลาม
ศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง

นางอารีวรรณ์ ผุยคำสิงห์
ห้องสมุด

นางสาวแพรวนภา จันทร์วงศ์
ห้องสมุด

นางสาวนฤมล ศรีบุญนาค
ห้องสมุด

นางจิตนา เหง่าศรี
ห้องพยาบาล

นางยุวธิดา อรุณพูลทรัพย์
ฝ่ายแนะแนว

นางสาวอรอุมา ศรพ่วง
โครงการ EP

นางกัทลียา วงษ์สมัน
โครงการ EP

นางสาวนนทกร สอนเขียว
โครงการ EP

นายสังข์พสิษฐ์ ห่วงไทย
โครงการ EP

นางสาวดารณี หะนุจิ๊
โครงการ EP

นายอาซฮา มะมิง
คอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
คอมพิวเตอร์

นางสาวสุราณี นาคสำแดงฤทธิ์
โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นายจำลอง อ่ำบำรุง
ศูนย์ผลิตเอกสาร

นายฉลาด ภู่ขาว
ฝ่ายอาคาร

นายสมพร ท้าวนิล
พนักงานขับรถ