เจ้าหน้าที่

นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมาเรียม มูลทรัพย์
งานบุคคล

นางสาวปัทมาวรรณ กานดาสมี
งานบุคคล

นายวิชาญ หนูขำ
สารวัตรนักเรียน

นายชนันท์พัทต์ ทิพย์พิทักษ์
สารวัตรนักเรียน

นางสาววนิดา มูลจันทร์
ประชาสัมพันธ์

นางสาวกิติยา พุ่มหิรัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนิจพร หัสเสม
การเงินสมาคม

นางมลธิชา พวงมณี
การเงิน

นางอาริสา จันเทวี
การเงิน

นางสาวรัชฎากร ทรัพย์สมาน
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางรจนา โพศรี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสุฑาทิพย์ กะการดี
งานทะเบียน

นางวิภา ดีนสลาม
สำนักงานวิชาการ

นางอารีวรรณ์ ผุยคำสิงห์
ห้องสมุด

นางสาวแพรวนภา จันทร์วงศ์
ห้องสมุด

นางสาวนฤมล ศรีบุญนาค
ห้องสมุด

นางจิตนา เหง่าศรี
ห้องพยาบาล

นางยุวธิดา อรุณพูลทรัพย์
สำนักงานวิชาการ

นางสาวอรอุมา ศรพ่วง
โครงการ EP

นางกัทลียา วงษ์สมัน
โครงการ EP

นางสาวนนทกร สอนเขียว
โครงการ EP

นายสังข์พสิษฐ์ ห่วงไทย
โครงการ EP

นางสาวดารณี หะนุจิ๊
โครงการ EP

นายอาซฮา มะมิง
คอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
คอมพิวเตอร์

นางสาวสุราณี นาคสำแดงฤทธิ์
โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นายจำลอง อ่ำบำรุง
ศูนย์ผลิตเอกสาร

นายสมพร ท้าวนิล
พนักงานขับรถ

นางสาวธนวรรณ แข็งกล้า
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวศิริวรรณ อุ่นอำไพ
สำนักงานผู้อำนวยการ

นายฐากร พัฒนกุล
โครงการ EP

นางสาวยาดา และเยาะห์
งานสารบรรณ

นางสาวสษินุชณ์ เย็นประสิทธิ์
งานสารบรรณ