ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุพร แกล้วกล้าหาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปัทมาวรรณ กานดาสมี
งานบุคคล

นายวิชาญ หนูขำ
สารวัตรนักเรียน

นายชนันท์พัทต์ ทิพย์พิทักษ์
สารวัตรนักเรียน

นายภาณุศักดิ์ สุกุมาระทัต
เจ้าหน้าที่ทั่วไป

นางสาววนิดา มูลจันทร์
ประชาสัมพันธ์

นางสาวกัลยาทิพย์ สมศักดิ์สุรพล
สารบรรณ

นางสาวกิติยา พุ่มหิรัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชัยชนะ ป้อมปลั่ง
งานโสตทัศนศึกษา

นางนิจพร หัสเสม
การเงินสมาคม

นางมลธิชา พวงมณี
การเงิน

นางอาริสา จันเทวี
การเงิน

นางสาวรัชฎากร ทรัพย์สมาน
พัสดุ

นายอนิรุทธิ์ บุญมาละ
พัสดุ

นางรจนา โพศรี
พัสดุ

นางธัญญลักษณ์ สมคำ
วิชาการ

สุฑาทิพย์ กะการดี
งานทะเบียน

นางสาวสุพรเทพ ทองเจือ
วัดผล

นางสาวนพรัตน์ ชัยมงคล
วิชาการ

นางวิภา ดีนสลาม
ศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง

นางอารีวรรณ์ ผุยคำสิงห์
ห้องสมุด

นางสาวแพรวนภา จันทร์วงศ์
ห้องสมุด

นางสาวนฤมล ศรีบุญนาค
ห้องสมุด

นางจิตนา เหง่าศรี
ห้องพยาบาล

นางสาวสุนิสา มนัสทรง
ห้องพยาบาล

นางยุวธิดา อรุณพูลทรัพย์
ฝ่ายแนะแนว

นางสาวอรอุมา ศรพ่วง
โครงการ EP

นางกัทลียา วงษ์สมัน
โครงการ EP

นางสาวนนทกร สอนเขียว
โครงการ EP

นายสังข์พสิษฐ์ ห่วงไทย
โครงการ EP

นายกิรติ วงศ์พล
โครงการ EP

นางสาวดารณี หะนุจิ๊
โครงการ EP

นายอาซฮา มะมิง
คอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
คอมพิวเตอร์

นางสาวพัชรินทร์ มานะผล
โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นางสาวสุราณี นาคสำแดงฤทธิ์
โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นายจำลอง อ่ำบำรุง
ศูนย์ผลิตเอกสาร

นายฉลาด ภู่ขาว
ฝ่ายอาคาร

นายสมพร ท้าวนิล
พนักงานขับรถ

นางมาเรียม มูลทรัพย์
งานบุคคล