กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจิดาภา จารุวัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
เบอร์โทร : 0619451003
อีเมล์ : kungfoi1003@gmail.com

นายภัทรวรรธ ชวลิตนิติธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/15
เบอร์โทร : 0871359903
อีเมล์ : dhramnives@gmail.com

นางสาวธัชชา ไตรทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0886163406
อีเมล์ : tatcha_jahja@hotmail.com

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9
เบอร์โทร : 0922830834
อีเมล์ : piyaphong@ntun.ac.th

นางสาวศันสนีย์ จันทร์คีรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0873572069
อีเมล์ : sansaneejkr@gmail.com

นางสาวภัทรรมณ ทองลิบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : papika_p_1@hotmail.com

นายเสกสรร ศิระทัศน์เมธี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0855111440
อีเมล์ : kobkab_ce@hotmail.com

นายศิวัช เรืองฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14
เบอร์โทร : 0982633322
อีเมล์ : phuwanart@ntun.ac.th

นางอัญชนาภรณ์ หงษ์สีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0883180145
อีเมล์ : Minicktae@gmail.com

นางสาวอมรรัตน์ คุ้มรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0832454498
อีเมล์ : lek_win14@hotmail.com

นางสาวพัชร์ โชติเนตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวฐิติมา สุดชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0660460329
อีเมล์ : Whan_thitima@outlook.co.th

นางสาวนวีนา ราษฎร์ทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12
เบอร์โทร : 0972308246
อีเมล์ : gg2.naveena@gmail.com

นางสาวนาถธีรชา ธีรวิชย์วิสิฐกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาววลัยลักษณ์ นางสวย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3