ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายพิสัย พงษ์ธนู
ครู คศ.1

นายสหชน วิริยะสกุล
ครู คศ.3

นางปิยนาฏ แจ่มอุทัย
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ ขนานใต้
ครู คศ.2

นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน
ครู คศ.2

นายวิฑูรย์ นินาลาด
ครู คศ.2

นางสรารัตน์ เผ่าพหล
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ วุฒิชา
ครู คศ.1

นายธงไชย แววสระ
ครู คศ.1

นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น
ครู คศ.1

นางสาวกีรติ เพชรคง
ครู คศ.1

นายเมธิศ สุบิน
ครู คศ.1

นางสาวอาภากรณ์ เจริญพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์สุดา เธียรถาวร
ครูผู้ช่วย

นายวิศิษฎ์ พูนสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก คล้ายพิมพ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกวรรณ เหรียญทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวนันท์ สุขสวัสดิ์
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวนาซีฟะห์ เจ๊ะฮะ
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวพรพิมล แก้วอ่อน
นักศึกษาฝึกสอน

นายปริวัตร ดำเกิงเกียรติ
นักศึกษาฝึกสอน