กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นายพิสัย พงษ์ธนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นายเมธิศ สุบิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางพานทอง สุวรรณทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวราตรี ขัติยศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวอาภากรณ์ เจริญพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสรารัตน์ เผ่าพหล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

นางสาววราภรณ์ วุฒิชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวกีรติ เพชรคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางสาวทิพย์สุดา เธียรถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายวิศิษฎ์ พูนสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายจามิกร ฤทธิ์มนตรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13

นางสาวศศิธร ใสสด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

นางสาวสุกัญญา หมอยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/13

นางสาวมุกดาวรรณ คงฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

ว่าที่ร้อยตรี วินัย เลี้ยงชื่นใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายธนกฤต ฝาอิดิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นางสาวอรพรรณ บุตรเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวกนกวรรณ เหรียญทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาวปวันรัตน์ คชพงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาวธนินทรา พนิตภราดร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวสรัลชนา ย้อยญาติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ