กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายพิสัย พงษ์ธนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางปิยนาฏ โภไคยคหบดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางกานต์พิชชา กระตุดเงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสรารัตน์ เผ่าพหล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาววราภรณ์ วุฒิชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายธงไชย แววสระ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวสุพัฒตรี หอมบานเย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวกีรติ เพชรคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

นายเมธิศ สุบิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
อีเมล์ : mathis650@gmail.com

นางสาวอาภากรณ์ เจริญพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวทิพย์สุดา เธียรถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวราตรี. ขัติยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10
เบอร์โทร : 0821662820

นายวิศิษฎ์ พูนสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวมุกดาวรรณ. คงฤทธิ์
ครู คศ.1

นายจามิกร ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เบอร์โทร : 0857562100

นางสาวศศิธร ใสสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
เบอร์โทร : 0830617053

นางสาวสุกัญญา หมอยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13
เบอร์โทร : 0933899479
อีเมล์ : Mivsukanya@gmail.com

นางสาวกนกวรรณ เหรียญทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นิธิรัฐ - ขาวรอด
เบอร์โทร : 0955406811

อภิญญา บัวมาตร
เบอร์โทร : 0916721369