โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายปราโมทย์ ศรีคงคา
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา
รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นายเมธิศ สุบิน
รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

นายสุริยา บังใบ
หัวหน้ากลุ่มสาธรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
หัวหน้างานหลักสูตร วัดผลและประเมินผล

นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ
หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน

นางสาวนันต์ณิษาณ์ โมคภา
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวอริญา นาคชำนาญ
หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

นางสาวกมลชนก เทศเวช
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นายศุภกฤต วังโณ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและสาธารณูปโภค

นางสาวดวงจันทร์ ตันเจริญภักดีกุล
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นายวิศิษฎ์ พูนสุข
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นายพิสัย พงษ์ธนู
หัวหน้างานวิจัยและประเมินผลและเลขานุการ

นางสาวทิพย์สุดา เธียรถาวร
หัวหน้างานสำนักงานโครงการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกิติยา พุ่มหิรัญ
เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นางสาวสุราณี นาคสำแดงฤทธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นางสาวทักษนิษฐ์ ณเวชพิมเพียง
เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์