ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

นายศุภมิตร เที่ยงตรง
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นายสุริยา บังใบ
รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

นายเมธิศ สุบิน
รองหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายสิทธินันท์ พ่วงจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
หัวหน้างานหลักสูตร วัดผลและประเมินผล

นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ
หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน

นางสาวกมลชนก เทศเวช
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นายณัฐวุฒิ ขนานใต้
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอริญา นาคชำนาญ
หัวหน้างานพัสดุ

นายพิสัย พงษ์ธนู
หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล

นางสาวสุราณี นาคสำฤทธิ์
เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

นางสาวคณัสนันท์ พิมพ์เพียง
เจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์