กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนพล บุญหนัก
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 1

นางฉัตรวารินทร์ ต้นเถาว์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 2

นายกิตติศักดิ์ วันงาม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ 3