ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยา บังใบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทยา ศรีขาว
ครู คศ.2

นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิ
ครูผู้ช่วย

นายทวีป แจ่มอุทัย
ครู คศ.3

นายกิตติศักดิ์ มะโนลัย
ครู คศ.2

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
ครู คศ.2

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ
ครู คศ.2

นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์
ครู คศ.1

นางสาวพรนภา โมคภา
ครู คศ.1

นายปราโมทย์ ศรีคงคา
ครู คศ.1

นางสาวอริญา นาคชำนาญ
ครู คศ.1

นายคำกอง เงินเชียง
ครู คศ.1

นางสาวสนธยา อิ่มเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม
ครู คศ.3

นายศุภกฤต วังโณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก เทศเวช
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตญา จิตรักษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพวงเพ็ญ มูลคำ
ครูผู้ช่วย

นายศุภมิตร เที่ยงตรง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา
ครูผู้ช่วย