กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยา บังใบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทยา ศรีขาว
ครู คศ.2

นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม
ครู คศ.3

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
ครู คศ.2

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพ
ครู คศ.2
อีเมล์ : yamami19@hotmail.com

นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์
ครู คศ.2

นางสาวนันต์ณิษาณ์ โมคภา
ครู คศ.2

นายวุฒิศักดิ์ นารีเลิศ
ครู คศ.2

นายปราโมทย์ ศรีคงคา
ครู คศ.2

นางสาวอริญา นาคชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวสนธยา อิ่มเอี่ยม
ครู คศ.1

นายศุภมิตร เที่ยงตรง
ครู คศ.1

นายศุภกฤต วังโณ
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด
ครู คศ.1

นางสาวกมลชนก เทศเวช
ครู คศ.1

นางสาวนิตญา จิตรักษา
ครู คศ.1

นางสาวพรเพ็ญ มูลคำ
ครู คศ.1

นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา
ครู คศ.1

นายอภิศักดิ์ เชื้อสีดา
ครู คศ.1
อีเมล์ : bs5281136031@gmail.com

นางสาวดวงจันทร์ ตันเจริญภักดีกุล
ครู คศ.1

นางสาวนันท์นภัส
ครู คศ.2

นายจิรายุ ทองดี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0970320720
อีเมล์ : jirayu@ntun.ac.th

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.1

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
ครู คศ.1

นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.1

นางสาวสรัญญา ใจสีธิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวโนร์ฮีดาย สะมะแอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
พนักงานราชการ

นายอาซฮา มะหมิง
ครู

นายพงศธร สายวงษ์
ครู

ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย วิทยาชัยเกียรติ
ครู