กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอภิชา นิลวัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวขวัญเรือน ภู่นาค
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายศุภมิตร เที่ยงตรง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ