กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางศิริรุ่ง เตียงนิล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ