ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรพงษ์ ทองจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเทพรัตน์ สุทธิเรือง
ครู คศ.1

นายภูวนาถ ธงสันเทียะ
ครู คศ.1

นางสาวชไมพร ยืนยิ่ง
ครู คศ.1

นายกิตติพัศ ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวจุรีพร โพธิ์อ่อง
ครู คศ.1

นางสาวบัณฑิตา เกตุช้าง
ครู คศ.1

นายภูมิเดช สุขอ้วน
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ วันงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาววารินทร์ ไขประภาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวรมณีย์ อุคะหา
ครูผู้ช่วย

นายยุทธภูมิ ภูมิอีเตี้ย
ครูผู้ช่วย

นางสาวมินช์พิชญ์ชา จัตวานิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรมิดา จิตหวัง
ครูผู้ช่วย

นายฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิณณัฐพร กูลชัยชาญณัณภ์
ครูผู้ช่วย

นายอนุชา ไทยสนอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญา รัตนธรรมเมธี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิสุณีย์ ดีจิตร์
ครูผู้ช่วย

นายภูมิภัทร ไกรรักษ์
ครูสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุฑามาศ วิรุณรัตน์

นายชัยกร กระพันธ์
ครูสังคมศึกษา