กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเทพรัตน์ สุทธิเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง
ครู คศ.1

นางสาวชไมพร ยืนยิ่ง
ครู คศ.2

นางสาวบัณฑิตา เกตุช้าง
ครู คศ.2

นายภูวนาถ ธงสันเทียะ
ครู คศ.2

นายกิตติศักดิ์ วันงาม
ครู คศ.1

นางสาววารินทร์ ไขประภาย
ครู คศ.1

นางรมณีย์ หนูอักษร
ครู คศ.1

นางสาวมินช์พิชญ์ชา จัตวานิน
ครู คศ.1

นางสาวจิณณัฐพร กูลชัยชาญณัณภ์
ครู คศ.1

นายอนุชา ไทยสนอง
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา รัตนธรรมเมธี
ครู คศ.1

นางสาววิสุณีย์ ดีจิตร์
ครู คศ.1

นางสาวพีรชยา วิลาส
ครู คศ.1

นายองอาจ ประกาศิต
ครู คศ.1

นางสาวพจนีย์ ทองรุ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวโชติมา ชมเชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพย์วิมล เพ็ชรพันธ์
ครูอัตราจ้าง