ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

นายจิรายุ ทองดี
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสุนี แต้พันธ์
ครู คศ.3

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.1

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

รัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
พนักงานราชการ

นายรัตนชัย แม้นพรหม
ครูคอมพิวเตอร์

นายอาซฮา มะหมิง
ครูคอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
ครูคอมพิวเตอร์