งานคอมพิวเตอร์

นายจิรายุ ทองดี
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0970320720
อีเมล์ : jirayu@ntun.ac.th

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
อีเมล์ : chutakarn@ntun.ac.th

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/13

นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
เบอร์โทร : 0885725051
อีเมล์ : ratpipat@ntun.ac.th

นางสาวสรัญญา ใจสีธิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0940106998

นางสาวโนร์ฮีดาย สะมะแอ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
พนักงานราชการ

นายอาซฮา มะหมิง
ครูคอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
ครูคอมพิวเตอร์