งานคอมพิวเตอร์

นายจิรายุ ทองดี
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : jirayu@ntun.ac.th

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
อีเมล์ : chutakarn@ntun.ac.th

นายพงศ์ธร คูณสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/13

นางสาวสรัญญา ใจสีธิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวโนร์ฮีดาย สะมะแอ
ครู

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
พนักงานราชการ

นายอาซฮา มะมิง
ครูคอมพิวเตอร์