ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานคอมพิวเตอร์

นายจิรายุ ทองดี
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสุนี แต้พันธ์
ครู คศ.3

นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นายพงษ์ธร คูณสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

นางสาวพิชามญชุ์ เพขุนทด
พนักงานราชการ

นายอาซฮา มะหมิง
ครูคอมพิวเตอร์

นายพงศธร สายวงษ์
ครูคอมพิวเตอร์

นางสาวนูรุลฮีดายะห์ ยามา
นักศึกษาฝึกสอน

นายณัฐพล รมย์ศรี
นักศึกษาฝึกสอน