กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวปวิตรา คล้ายอยู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางภารดี ปลอบพรรณ
ครู คศ.3

นายธนพล บุญหนัก
ครู คศ.2

นายพงษ์สิทธิ์ ล้อทอง
ครู คศ.1

นางสาวกิติยา ปราบณรงค์
ครู คศ.1

นายปภาวินท์ มุงคุณเนตร
ครู คศ.1

นายเจนณรงค์ ถนอมผิว
ครูผู้ช่วย

นายมะยิ๊ มุมณี
พนักงานราชการ

นายศุภกฤต โคนโสกเชือก
ครูอัตราจ้าง