ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิริ รอดบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ
ครู คศ.4

นางภารดี แสงมณี
ครู คศ.3

นางบุญตา มะหะเลา
ครู คศ.3

นายธนพล บุญหนัก
ครู คศ.1

นางสาวปวิตรา คล้ายอยู่
ครู คศ.1

นายพงษ์สิทธิ์ ล้อทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิติยา ปราบณรงค์
ครูผู้ช่วย

นายมะยิ๊ มุมณี
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา

นายศุภกฤต โคนโสกเชือก
ครูสุขศึกษาและพลศึกษา