กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวปวิตรา คล้ายอยู่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนพล บุญหนัก
ครู คศ.2

นายพงษ์สิทธิ์ ล้อทอง
ครู คศ.1

นางสาวกิติยา ปราบณรงค์
ครู คศ.1

นายเจนณรงค์ ถนอมผิว
ครูผู้ช่วย

นายมะยิ๊ มุมณี
พนักงานราชการ

นายศุภกฤต โคนโสกเชือก
ครูอัตราจ้าง