ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรชัย เจริญชาติ
ครู คศ.1

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางสาวธัญรัตน์ ผกาหลง
ครู คศ.1

นายสิริวัฒน์ มั่นสุข
ครู คศ.1

นายสมปราชญ์ ทองหล่อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ์พิทักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพัชรินทร์ กุลสติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13

นายสุรพิชญ์ ขอจุลซ้วน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาวอรทัย หลอดคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาววิภาภรณ์ ทุมเสน
ครูนาฏศิลป์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายณัฐสิทธิ์ สุสวัสดิ์ทองคำ
ครูดนตรีสากล
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐปนกุล อิสริยเกล้า
ครูนาฏศิลป์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสุรไกร เมลืองศิลป์
ครูศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3