กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวพัชรินทร์ กุลสติ
ครู คศ.1

นางสาวธัญรัตน์ ผกาหลง
ครูชำนาญการ

นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย์
ครูชำนาญการ

นายสมปราชญ์ ทองหล่อ
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ์พิทักษ์
ครู คศ.1

นายสุรพิชญ์ ขอจุลซ้วน
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย หลอดคำ
ครู คศ.1

นางสาวบุญยนุช สิทธาจารย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจพร พิมพ์พัฒน์
ครูผู้ช่วย

นายสุรไกร เมลืองศิลป์
ครูศิลปะ

นายวัชรากร สินชัย
ครูดนตรีสากล

นางสาวศศิตาภรณ์ สุวรรณประทีป
ครูนาฏศิลป์