กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวธัญรัตน์ ผกาหลง
ครู คศ.2

นายสมปราชญ์ ทองหล่อ
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา คำภัยวงศ์พิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ กุลสติ
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย หลอดคำ
ครู คศ.1

นายสุรพิชญ์ ขอจุลซ้วน
ครู คศ.1

นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย์
ครู คศ.2

นายสุรไกร เมลืองศิลป์
ครูศิลปะ

นายวัชรากร สินชัย
ครูดนตรีสากล

นางสาวศศิตาภรณ์ สุวรรณประทีป
ครูนาฏศิลป์