กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเสถียร ไชยสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธัญญธร สมโสม
ครู คศ.2

นายณัฐพล โคตรพิมพ์
ครูผู้ช่วย

นางวิรงรอง วีระเจริญ
ครู คศ.3

นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางวีรวรรณ์ บุญธนพรรธน์
ครู คศ.3

นายบัญชา ไชยลาภ
ครู คศ.2

นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศ์ทอง
ครู คศ.2

นางณญานันต์ เอกธนลินต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทยิตา นิ่มกลัด
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยเอกวิรุฬ สุพล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0962792216

นายคมสัน ไกรรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางอาริสา จันเทวี
ครูงานธุรกิจ

นางสาวศิริพร บุญพรม
ครูคหกรรม