กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธัญญธร สมโสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณัฐพล โคตรพิมพ์
ครู คศ.1

นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางณญานันต์ เอกธนลินต์
ครู คศ.1

นางสาวทยิตา นิ่มกลัด
ครู คศ.1

นายคมสัน ไกรรักษ์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยเอกวิรุฬ สุพล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0962792216

นางอาริสา จันเทวี
ครูงานธุรกิจ

นางสาวศิริพร บุญพรม
ครูคหกรรม