กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางธัญญธร สมโสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณัฐพล โคตรพิมพ์
ครู คศ.1

นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศ์ทอง
ครู คศ.2

นางวิรงรอง วีระเจริญ
ครู คศ.3

นางณญานันต์ เอกธนลินต์
ครู คศ.1

นางสาวทยิตา นิ่มกลัด
ครู คศ.1

นายคมสัน ไกรรักษ์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยเอกวิรุฬ สุพล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0962792216

นางอาริสา จันเทวี
ครูงานธุรกิจ

นางสาวศิริพร บุญพรม
ครูคหกรรม