ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องสมุด

นางกมลชนก คชทรัพย์
งานห้องสมุด

นางมิ่งขวัญ ศิริโชติ
ครู คศ.4

นางอารีวรรณ์ ผุยคำสิงห์
งานห้องสมุด

นางสาวแพรวนภา จันทร์วงศ์
งานห้องสมุด

นางสาวนฤมล ศรีบุญนาค
งานห้องสมุด