งานห้องสมุด

นางสาวนิตญา จิตรักษา
ครู คศ.1
หัวหน้างานห้องสมุด

ว่าที่ร้อยเอกวิรุฬ สุพล
ครูบรรณารักษ์

นางอารีวรรณ์ ผุยคำสิงห์
งานห้องสมุด

นางสาวแพรวนภา จันทร์วงศ์
งานห้องสมุด

นางสาวนฤมล ศรีบุญนาค
งานห้องสมุด