ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญารัตน์ ขันธจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายวินัย ลอยเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นางสาวมณี ด่านพิทักษ์กุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางสาวอรวรรณ อู่เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นางวันทนา พึ่งเศรษฐ์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/10

นางศิริรุ่ง เตียงนิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางสาววารุณี อภิธนพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวณัชฌารีย์ ปิยะวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวปิยนุช ภานุศุภวิมล
ครูผู้ช่วย

นางสาวเทวา ทองพันลำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายศักดินันท์ โต๊ะจิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวฉัตรวิมล จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวจินตนา จุฬามณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9

นายพลธวัฒน์ วรวัฒนจิรโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นายธนาธิป ศรีปาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

รัตติกาล ทองแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นายโสภณ ลือกระจ่างธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12