กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญารัตน์ ขันธจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0955961399

นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/14
เบอร์โทร : 0645369466

นายศักดินันท์ โต๊ะจิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
เบอร์โทร : 0955391570

นางสาวมณี ด่านพิทักษ์กุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/14
เบอร์โทร : 0864017885

นางศิริรุ่ง เตียงนิล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0624428953

นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12
เบอร์โทร : 089-6909893

นางสาววารุณี อภิธนพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/13
เบอร์โทร : 0930878283
อีเมล์ : wawaapi@gmail.com

นางสาวณัชฌารีย์ ปิยะวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/14

นางสาวปิยนุช ภานุศุภวิมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
เบอร์โทร : 0910343507

นางสาวฉัตรวิมล จันทร์หอม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายธนาธิป ศรีปาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12
เบอร์โทร : 0818228272

รัตติกาล ทองแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0812719308

นางสาวปิยากร โกยกิจเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7
เบอร์โทร : 095-503-9904

นางสาวธนิดา วงษ์วาสน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางศุภนารี กะไหล่เงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
เบอร์โทร : 0852740788

นางสาวศศิประภา โพธิ์เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/13
เบอร์โทร : 0951283609

นางสาวอัญญิกา ศรีสมภพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0830109147

นางสาวขวัญชนก มิราสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0626632455
อีเมล์ : kwanchanok.mirasuwan@gmail.com

นางสาวจินดารัตน์ ชูอินทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0892078606
อีเมล์ : Jindarat.chuin@gmail.com

Mrs.Ella Ceriola Gabilino
ครูชาวต่างชาติ

Mr.Robert Yiga
ครูชาวต่างชาติ

Miss Louella Grace C. Gabilino
ครูชาวต่างชาติ
เบอร์โทร : 0640591310
อีเมล์ : louie24el@gmail.com

Mr. Jafet Martin Cantillon
ครูชาวต่างชาติ
อีเมล์ : jafet@ntun.ac.th

Ms.Donna Jane Carmona
ครูชาวต่างชาติ
อีเมล์ : donna@ntun.ac.th

Miss Park Hyemin
Korean teacher

Miss Yu Zi Xui
Chinese teacher
อีเมล์ : yuzixui55@hotmail.com

นางสาว ชนิสรา แก้วกระเจาย
นักศึกษาฝึกสอน
เบอร์โทร : 0620895340
อีเมล์ : Kaewkrajai55@gmail.com

นางสาวสิรินาถ สุกแก้ว
นักศึกษาฝึกสอน
เบอร์โทร : 0927655922
อีเมล์ : sirinart@ntun.ac.th