ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริรุ่ง เตียงนิล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวันทนา พึ่งเศรษฐ์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/9

นายศักดินันท์ โต๊ะจิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวอรวรรณ อู่เจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นายวินัย ลอยเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นางสาวมณี ด่านพิทักษ์กุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นางบุษราคัม ศรีสวาสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/10

นางเพียงใจ วัฒนาสันติกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/12

นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/13

นางสาววารุณี อภิธนพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวกัญญารัตน์ ขันธจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวณัชฌารีย์ ปิยะวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นางสาวเทวา ทองพันลำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวปิยนุช ภานุศุภวิมล
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉัตรวิมล จันทร์หอม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นายธนาธิป ศรีปาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

รัตติกาล ทองแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นายโสภณ ลือกระจ่างธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/12

นางสาวปิยากร โกยกิจเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นางสาวจิราพร สังข์นาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวธนิดา วงษ์วาสน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

นางสาวเมธาวี ปัญญาจันทร์สว่าง
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวภัทรวดี รัตนวนิช
นักศึกษาฝึกสอน

นางสาวอินธุอร นาสมตรอง
นักศึกษาฝึกสอน

Mrs.Ella Ceriola Gabilino
ครูต่างชาติ

Miss Lelibeth Bersamen Davila
ครูต่างชาติ

Mr.Padmore Carl Kwame Fiakpoey
ครูต่างชาติ

Mr.Cristian Paderes
ครูต่างชาติ

Mr.Robert Yiga
ครูต่างชาติ

Miss Kim Minji
ครูภาษาเกาหลี

Mr.Gao Hong
ครูภาษาจีน

Miss Yang Chao
ครูภาษาจีน